ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН – www.bi0-be.com

Преди да направите поръчка чрез електронния магазин "БИОБИ" ЕООД , молим внимателно да прочетете тези условия. Ако използвате този уеб сайт с цел да придобиете стока, която се рекламира или предлага чрез нашия сайт, то се счита, че приемате и сте съгласни с тези Общи условия.

Всички посетители и потребители на този уеб сайт се задължават да прочетат настоящите Общи условия да се запознаят с тях внимателно преди да използват сайта и онлайн магазина. Общите условия служат за регулиране на отношенията между сайта и клиентите – потребители, както и на взаимните им права и задължения. Всеки потребител, който използва сайта се счита, че е приел и е напълно съгласен с тези Общи условия. В противен случай, потребителят не трябва да използва този уеб сайт.

В случай че не одобрявате или не сте съгласни с тези условия и ако НЕ ПРИЕМАТЕ същите, моля не използвайте този уеб сайт за покупка на нашите продукти.

Настоящият документ съдържа актуалните към настоящия момент Общи условия, съгласно които "БИОБИ" ЕООД предоставя услуги на потребителите си посредством Интернет магазина  www.bi0-be.com
Тези условия обвързват всички потребители, като със зареждането на изградените хипервръзки, разположени на сървъра на  www.bi0-be.com или чрез заплащане ползването на платени услуги или стоки, предлагани от него, Потребителят се съгласява изцяло, като приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

ПРЕДМЕТ

Общите условия са предназначени за регулиране на отношенията между "БИОБИ" ЕООД, с ЕИК 205699442, със седалище в Република България, в гр. София 1373, район р-н Красна поляна, ж.к. „Западен парк“, бл. 110, вх. Б, ет. 6, ап. 21, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК или "БИОБИ" ЕООД, и клиентите, потребители на този сайт, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, КЛИЕНТИ и/или ПОТРЕБИТЕЛИ на електронния магазин  www.bi0-be.com.

ДАНИ ЗА ДОСТАВЧИКА. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ.

Предоставяне на необходимата информация съгласно Закона за електронна търговия /ЗЕТ/ и Закона за защита на потребителите/ЗЗП/ .
Наименование на доставчика: "БИОБИ" ЕООД
Седалище и адрес на управление: гр. София 1373, район р-н Красна поляна, ж.к. „Западен парк“, бл. 110, вх. Б, ет. 6, ап. 21

Данни за кореспонденция: гр. София, ж.к. Западен парк 110, вх.Б, ет.6, ап.21
e-mail: biobe@abv.bg
Вписване в публични регистри: ЕИК 205699442
III.ДЕФИНИЦИИ и НАИМЕНОВАНИЯ.
3.1.В настоящите Общи условия използваните понятия, термини и наименования имат следното значение

ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН– интернет портал, чрез който се предоставят услугите, описани в разделите по-долу;

УЕБ САЙТ– интернет страница: www.bi0-be.com

ДОСТАВЧИК и/или "БИОБИ" ЕООД, с ЕИК 205699442, със седалище в Република България, в гр. София 1373, район р-н Красна поляна, ж.к. „Западен парк“, бл. 110, вх. Б, ет. 6, ап. 21

ПОТРЕБИТЕЛ/ПОЛЗВАТЕЛ – всяко местно и/или чуждестранно пълнолетно физическо и/или юридическо лице, което използва Уеб сайта.

РЕГИСТРИРАН ПОТРЕБИТЕЛ – потребител, който е създал свой Акаунт и използва Уебсайта през този Акаунт. Създаването на Акаунт не е предпоставка за използване на Уебсайта;

АКАУНТ– набор от идентифициращи данни, които следва да бъдат попълнени от Потребител, който желае да използва Уебсайта по начин, позволяващ неговото разпознаване от Дружеството; Със създаването на Акаунт, потребителите могат да проследяват всички направени поръчки, преференциалните бонуси, ако има такива, както и да управляват данните си.

УСЛУГИ– услугите, предоставяни от Дружеството Доставчик, описани по-долу в разделите;

ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА и/или КОЛИЧКА – виртуално обособено място, съдържащо информация за стоки/вещи/продукти (вид, брой, цена), които Потребителят сам е обозначил за закупуване.

ЗАПИТВАНЕ – изявление от страна на Потребител, направено чрез Уебсайта по отношение на стоки/продукти, за които би желал да възложи търсене/посредничество на Доставчика и за които на Уеб сайта няма налична информация;

ОФЕРТА и/или ПРЕДЛОЖЕНИЕ– персонално предложение от страна на Дружеството до Потребител, направил Запитване чрез Уеб сайта. Oфертата/Предложението съдържа информация за стоки и/или продукти, близки по характеристики/предназначение/цена с тези, за които Потребител е направил Запитване, както и предложение за финансовите условия на Дружеството във връзка с търсенето и осъществяването на придобиване от Потребителя;

ПОРЪЧКА – изявление от страна на Потребител, направено чрез Уеб сайта, с изпращането на което Потребителят заявява желанието си да сключи договор за продажба от разстояние с Доставчика.

ХИПЕРВРЪЗКА – (също линк, препратка или просто връзка на английски: е част от хипертекстов документ, която препраща Потребителя към някой друг елемент в самия документ и/или Уеб сайт (раздел, забележка, изображение, видео и аудио) или към обект извън документа/Уеб сайта: (файл, приложен софтуер и др.), разположени локално или в компютърна мрежа;

„БИСКВИТКА/И”– обикновено наричана просто „бисквитка“ или „http cookie/s”, е пакет информация, изпратен от уеб сървър към Интернет браузър, а след това връщан от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този сървър;

„ТРОЯНСКИ КОН”– е злонамерена компютърна програма, която се представя като полезна, а всъщност причинява нещо съвсем различно при изпълнението си, като: превземането на канали в IRC, изтриване на съдържание от твърдия диск на компютъра, кражба на поверителни данни (пароли, информация за банкови сметки и кредитни карти) и други подобни;

ПРОДАЖБА/ДОГОВОР ИЗВЪН ТЪРГОВСКИЯ ОБЕКТ – e всеки договор между търговец и потребител:

1) сключен при едновременното физическо присъствие на търговеца и на потребителя на място, различно от търговския обект на търговеца;

2) при който потребителят е направил предложение за сключване на договор при същите обстоятелства като посочените в предходната т.1;

3) сключен в търговския обект на търговеца или чрез използването на средство за комуникация от разстояние, непосредствено след като е осъществен личен и индивидуален контакт с потребителя на място, различно от търговския обект на търговеца, при едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя;

4) сключен по време на пътуване, организирано от търговеца с цел или резултат продажба или насърчаване на продажбите на стоки или услуги на потребителя;

ПРОДАЖБА/ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ – e всеки договор, сключен между търговец и потребител като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги от разстояние без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора;
НАРЕДБА № 47/2004 г.– Наредба № 47 от 28.12.2004 г. за изискванията към хранителните добавки, издадена от министъра на здравеопазването, обн., в ДВ, бр.5 от 14.01.2005 г., в сила от 1.08.2005 г., изм. и доп., бр.90 от 11.11.2005 г., бр.44 от 5.06.2007 г., изм., бр.90 от 16.11.2010 г., в сила от 16.11.2010 г.;
НИЕПХ – Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с ПМС на 04.12.2014 г. от Министерски съвет, в сила от 13.12.2014 г.
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 1169/2011 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1169/2011 НА Европейския парламент и на съвета от 25 октомври 2011 година за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията;
2.Използването на уеб сайта и на услугите, предоставяни чрез него се извършва при действието на настоящите Общи условия. Всяка регистрация съгласно разпоредбите по-долу задължително изисква запознаване с Общите условия от Потребителите и изрична декларация за приемане и спазване на същите от всеки един Потребител.

ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА
4.1. Доставчикът, като създател и собственик на този интернет сайт www.bi0-be.com Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този уеб сайт само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този уеб сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.
4.2. На уеб сайта www.bio-be.com разположен електронен магазин, достъпен на адрес: www.bio-be.com , чрез който Потребителите имат възможност на сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от "БИОБИ" ЕООД стоки, включително да правят следното:
Да извършват регистрация и създаване на профил за преглеждане и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките и хранителните добвки предлагани от Доставчика "БИОБИ" ЕООД ;

Да отправят запитвания и за други продукти, които към настоящия момент не се предлагат на уеб сайта, но "БИОБИ" ЕООД има възможност и права да предостави на Потребителя
4.3. Потребителите сключват с Доставчика договор за покупко-продажба на стоките чрез сайта www.bi0-be.com, като Договора се сключва на български език и за него се съхранява информация в базата данни на Доставчика.
4.4. По силата на сключения с Потребителя договор за покупко-продажба на стоки от разстояние, Доставчикът се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността върху стоката и/или продукта в полза на Потребителя на изрично определени от него стоки и на договореното между страните място.
4.5. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт.
4.6. Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл.11 от Закона за електронна търговия /ЗЕТ/.
4.7. Предполага се, че електронните изявления извършени от Потребителите на сайта са извършени от лицата посочени в данните, предоставени от всеки един Потребител при извършване на регистрацията, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

ДЕКЛАРАЦИИ НА ДОСТАВЧИКА. ПРЕПОРЪКИ.

5.1. "БИОБИ" ЕООД спазва Наредба № 47/2004 г. относно хранителните добавки, ЗнХ,НИЕПХ, ЗЗП, ЗЕТ, както и всички нормативни и подзаконови нормативни актове в областта на електронната търговия, продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект относно доставката и продажбата на специфичните продукти, предлагани от "БИОБИ" ЕООД чрез електронния си магазин.
5.2. Всички продукти, предлагани в онлайн магазина НЯМАТ за цел да лекуват или третират медицински заболявания и състояния.
5.3. Всички продукти, предлагани на сайтаwww.bio-be.com не са лекарствени средства и по никакъв начин не трябва да се използват като такива. Нито сайтът, нито "БИОБИ" ЕООД като Доставчик, по никакъв начин не носи отговорност при употреба на продуктите като лекарствени средства.
5.4. Преди употреба е препоръчително Потребителите да се консултират с личния си лекар или специалист относно начина на приемане на продуктите.
5.5. Бременни жени, кърмачки и деца под 18 години се препоръчва задължително да се консултират с личния си лекар или специалист преди да употребяват предлаганите от "БИОБИ" ЕООД продукти
5.6. Ако приемате лекарства или страдате от заболяване задължително се консултирайте с лекар или специалист преди да приемате предлаганите от нас продукти.
5.6. Информацията, предоставена от "БИОБИ" ЕООД има информативен характер и по никакъв начин не следва да влияе на избора и начина на приемане на продуктите, предлагани на сайта. Потребителите следва да използват информацията на сайта само на тяхна отговорност.
5.7. "БИОБИ" ЕООД не носи отговорност за психически или физически увреждания, настъпили след употреба на продуктите, предлагани на уеб сайта.
5.8. "БИОБИ" ЕООД предоставя на своите клиенти стоки, свързани със спортното и здравословно хранене, като същите представляват хранителни добавки и продукти получени на база екстракция на органични вещества от растенията.
5.9. "БИОБИ" ЕООД декларира, че не предлага лекарствени средства и продукти, попадащи в забранения списък на РИОКОЗ и БАБХ.
5.10.1. "БИОБИ" ЕООД спазва финансовите закони на Република България и се задължава да издава касов бон за стойността на поръчаните продукти.
5.10.2. При липсата на касов бон в изпратена поръчка, Потребителят може да изисква такъв допълнително
5.10.3. На касовата бележка/касовия бон, както и в случай на издадена фактура, върху същите са предоставени всички данни за юридическото лице "БИОБИ" ЕООД

5.11. В случай че Потребителят е юридическо лице и изяви изрично желание при отправянето на поръчката да му бъде издадена данъчна фактура, то "БИОБИ" ЕООД  се задължава да издаде първичен счетоводен документ, като предостави оригинал от същия при предаването на стоката/продукта.
5.12. "БИОБИ" ЕООД не гарантира, че този уеб сайт ще функционира непрекъснато, че е защитен или че ще бъде наличен във всеки един момент или на всяко място, от която и да е точка на свта. "БИОБИ" ЕООД не гарантира, че не е възможно да се появят каквито и да било грешки или дефекти в работата на сайта, както и в какъв срок те ще бъдат поправени. "БИОБИ" ЕООД не носи отговорност от опасност за заразяване от вируси или други вредни компоненти във връзка с използването на сайта, както и че резултатът от използването на уеб сайта ще покрие очакванията на Потребителите.
5.13. Продуктите, които се предоставят на Сайта са произведени в ЕС, регистрирани в ЕС и в съответствие с разпоредбите на ЕС за продажба на добавки към храните от разстояние – Регламент № 1169/2011. Предмет на продажба е всеки продукт, който може да бъде закупен от клиент. При заявяване на поръчка за покупка се счита за дадено изричното съгласие на клиента по отношение на качеството и външния вид на продукта.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

6.1. Използването на уеб сайта и предлаганите чрез него услуги е свободно и не изисква задължителна регистрация на Потребителите.
6.2. Потребителите имат възможност да създадат свой Акаунт чрез попълване на данните, посочени като задължителни. Попълвайки полетата за създаване на Акаунт, Потребителят следва:
1) да не засяга правата, законните интереси, честта, достойнството на които и да е лица, в това число на други Потребители, доброто име и авторитета на Доставчика;
2) да не посочва каквато и да било невярна, нецензурна, клеветническа, обидна, заплашителна или друга подобна информация;
3) да не публикува търговска, рекламна или друга подобна информация.
6.3. Коректното използване на услугите чрез Клиентски акаунт дава възможност за съответния Потребител да получи бонуси/отстъпки при закупуване на стоки и продукти. Преценката за предоставяне на бонуси/отстъпки принадлежи на Доставчика, който преценява историята на потребление на съответния Акаунт.
6.4. Потребителят няма право да продава, да отстъпва и/или преотстъпва определения му Акаунт на трети лица, нито да използва същия неправомерно. Един Потребител може да има само един Акаунт на база един предоставен електронен адрес.
6.5. При попълване на горепосочените данни, Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма на "БИОБИ" ЕООД данни, както и да ги актуализира след тяхната промяна и преди да направи нова поръчка, но не по-късно от 7-дневен срок от промяната на данните. Клиентът потребител гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, точни, актуални и пълни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма като изключим електронната поща, която е заявил при регистрация.
6.6. В случай че Потребителят е предоставил неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по предходната алинея, "БИОБИ" ЕООД има право временно да спре или да преустанови без предизвестие поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му Акаунт, както и да откаже достъпа до всички или до част от предоставяните услуги. След извършване на такова спиране или преустановяване, Потребителят следва да се свърже с "БИОБИ" ЕООД чрез формата за контакт и да заяви желанието си за активиране или възстановяване на регистрацията, както и да предостави своите точни и актуални данни.
6.7. При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.
VII. TEXHИЧECKИ CTЪΠKИ ЗA CKЛЮЧBAHE HA ДOГOBOP ЗA ΠOKУΠKO-ΠPOДAЖБA
7.1. Потребителите изпoлзвaт пpeдимнo интepфeйca нa cтpaницaтa нa Дocтaвчиĸa, зa дa cĸлючвaт дoгoвopи зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa от разстояние нa пpeдлaгaнитe oт Дocтaвчиĸa cтoĸи и продукти в електронния магазин на уеб сайта www.bio-be.com
7.2. Потребителите сключват договор за покупко-продажба на стока с Доставчика в електронния магазин пo cлeднaтa пpoцeдypa:
1) Стъпка 1: Извъpшвaнe нa peгиcтpaция www.bio-be.com и пpeдocтaвянe нa нeoбxoдимитe дaнниако Πoтребителят нямa дo тoзи мoмeнт регистрация в сайта
2) Стъпка 2: Bлизане в системата за извъpшвaнe нa пopъчĸи online магазина чpeз идeнтифициpaнe c имe и пapoлa;
3) Стъпка 3: Избиpaнe нa eднa или пoвeчe oт пpeдлaгaнитe oт дocтaвчицитe на сайта продукти и дoбaвянeтo им ĸъм списък със стоки за покупката, които се прехвърлят автоматично в потребителската кошница и/или количка.
4) Стъпка 4: Избop нa стоки от списъка на стоки за покупка на съответните доставчици в сайта, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба
5) Стъпка 5: Πpeдocтaвянe нa дaнни зa извъpшвaнe нa дocтaвĸaтa;
6) Стъпка 6: Избop нa cпocoб и мoмeнт зa плaщaнe нa цeнaтa.
7) Стъпка 7: Πoтвъpждeниe нa пopъчĸaтa;

VIII. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА
8.1. Доставчикът и Потребителите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Потребителите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка, както и по отношение на други предходни поръчки, направени от същия Акаунт на съответния Потребител.
8.2. Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.
8.3. Правата на Потребителите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки.
8.4. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Потребителят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.
8.5. Потребителят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

  1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

9.1. Доставчикът не предлага и не осъществява доставки към лица, които имат качеството потребител по смисъла на ЗЗП за следните категории стоки: 1) лекарства и хомеопатични продукти; 2) други продукти, представяни предимно с лечебно въздействие.
9.2. Всички продукти индексирани на сайта www.bio-be.com са хранителни вещества в чиста форма и не са лекарствени средства и са с нелечебно предназначение и по никакъв начин не трябва да се използват като такива. Сайтът www.bio-be.com по никакъв начин не носи отговорност при употреба на продуктите като лекарствени средства.
9.3. Доставчикът осъществява продажба по ЗЗП на хранителни добавки от дистанционно разстояние на юридически и/или физически лица, като спазва Наредба № 47, относно хранителните добавки и добавките към храните, както и действащата нормативна уредба в тази сфера, като разполага с надлежно потвърждение с № 544, издаден от БАБХ на 04.04.2016 г.
9.4. Доставчикът се задължава да предостави на Потребителя, преди придобиването на стоката или ползването на услугата, подходяща информация, позволяваща му да направи своя най-добър избор, която включва:
9.4.1. Всички характеристики на стоката или услугата, които трябва да бъдат известни на потребителя, включително състава, опаковката, както и инструкция за ползване, комплектовка и поддържане
9.4.2. Цена, количество, начин на плащане и други договорни условия;
9.4.3. Наличие на стоката или услугата;
9.4.4. Опасностите, свързани с обичайната употреба, ползване или поддръжка на стоката или услугата;
9.4.5. Условията за употреба на стоката или услугата; влиянието, което тя оказва върху други стоки и услуги при евентуална съвместна употреба или ползване;
9.4.6. Срок на годност.
9.5. Извън всички други посочени права и задължения, при ползване на електронния магазин и услугите на "БИОБИ" ЕООД, Потребителят има право:
9.5.1. Да отправя по всяко време запитвания към "БИОБИ" ЕООД, както и да получава информация за състоянието на своята поръчка като за целта използва електронната форма за контакт, телефон или адреса на електронна поща за връзка с Доставчик "БИОБИ" ЕООД;
9.5.2. Да публикува коментари и мнения относно предлаганите продукти като носи изцяло отговорност за публикуваната информация.
9.6. Извън всички други посочени права и задължения, при ползване на електронния магазин и услугите на "БИОБИ" ЕООД, Потребителят се задължава:
9.6.1. Да опазва своето потребителско име и парола и носи отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен да уведомява Доставчика за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и при опасност от такова използване.
9.6.2. Да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, интернет етикета, правилата на морала и добрите нрави;
9.6.3. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
9.6.4. Да не извършва злоумишлени действия с цел увреждане правилното действие на уеб сайта и електронния магазин на "БИОБИ" ЕООД или достъп до лични данни на потребители, включително, но не само чрез разпространяване или използване на софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, „троянски коне“, компютърни кодове и други.
9.7. Извън всички други посочени права и задължения, при ползване на електронния магазин и услугите на "БИОБИ" ЕООД, Доставчикът се задължава:
9.7.1. Да прехвърли на Потребителя собствеността на заявената за покупка стока;
9.7.2. Да достави заявената за покупка стока в срок и в добър търговски вид;
9.7.3. Да полага дължимата грижа като добрия търговец по смисъла на чл.302 от ТЗ за изпълнение на своите задължения при продажбата.
СПЕЦИАЛНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО
ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗЗП
10.1. Правилата на настоящия раздел от тези Общи условия се прилагат единствено спрямо ползватели на сайта, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в www.bio-be.com може да се направи обоснован извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на Договорите от разстояние и извършването на продажба на стоки от разстояние.
10.1.1. Във всички случаи клиентите на "БИОБИ" ЕООД следва да имат предви, че Доставчикът не предлага, не организира и не осъществява доставки на лекарства, отпускани по лекарско предписание към лица, които имат качеството Потребител по смисъла на горната точка;
10.1.2. Обозначените цени на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на www.bio-be.com
10.1.3. Начините за Доставка са описани подробно в срокове и доставка. Стойността на транспортните разходи за доставка, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките можете да бъдат видяни преди окончателното потвърждение на поръчката.
10.1.4. Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите Общи условия информацията, предоставена на Потребителя посредством сайта на Доставчика на www.bio-be.com и се избира чрез механизмите на последния. Инфopмaциятa, пpeдocтaвянa нa Потребителя пo тази точка е актуална към момента нa визyaлизaциятa й в плaтфopмaтa (електронния магазин) на Доставчика пpeди cĸлючвaнeтo нa дoгoвopa зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa.
10.1.5. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят изрично се съгласява, че цялaтa изиcĸyeмa oт ЗЗП инфopмaция мoжe дa бъдe пpeдocтaвянa чpeз интepфeйca нa електронния магазин или електронна поща.
10.1.6. Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с Потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
10.1.6. Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.
10.1.7. В случай че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 10 000,00 /десет хиляди/ лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика, каквото е изискването на ЗОПБ.
10.1.8. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва конкретна причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 /четиринадесет/ работни дни, cчитaнo oт дaтaтa нa пpиeмaнe нa cтoĸaтa oт избpaнитe чpeз плaтфopмaтa на електронния магазин . Инфopмaция зa yпpaжнявaнe нa пpaвoтo нa oтĸaз e дocтъпнa нa уеб сайта, като същата може да бъде предоставена на всеки един от посочените контакти за кореспонденция.
10.2. В съответствие с чл.57 от ЗЗП правото на отказ на Потребителя не се прилага в следните случаи:
за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;
за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът или избраните от него дистрибутори не са в състояние да контролират;
за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на Потребителя или по негова индивидуална поръчка;
за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;
за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;
за доставка на вестници, списания и други периодични издания;
за разопаковани и/или отворени от Потребителя хранителни добавки или за продукти с нарушена опаковка, влошен търговски вид или липса на съдържание или част от продукта.
10.3.1. Когато Доставчикът на стоката не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл.54 от ЗЗП касаещи правото на отказ, то Потребителят има право на основание чл.51 от ЗЗП да се откаже от сключения договор в срок от 1 /една/ година и 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази точка е предоставена на Потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по тази точка директно пред Доставчика.
10.3.2. В случай че Потребителят упражни правото си на отказ, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от Потребителя суми не по-късно от 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора се удържат разходите за доставка и за връщане на стоката, освен ако Потребителят е получил и върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.
10.3.3. Πpи упражняване на пpaвoтo нa oтĸaз, paзxoдитe зa доставка и вpъщaнe нa дocтaвeнитe стоки са за cмeтĸa нa Пoтpeбитeля и от сумата, ĸoятo Пoтpeбитeлят e плaтил пo дoгoвopa ce yдъpжaт paзxoдитe зa доставка и вpъщaнe нa cтoĸaтa. Дocтaвчиĸът нямa зaдължeниe дa възcтaнoви дoпълнитeлнитe paзxoди зa дocтaвĸa нa cтoĸите, ĸoгaтo Пoтpeбитeлят изpичнo e избpaл нaчин нa дocтaвянe нa стоките, paзличeн от най-евтиния стандартна дocтaвĸa, пpeдлaгaнa oт Дocтaвчиĸa. Paзxoдитe зa вpъщaнe нa cтoĸaтa ca cъщитe ĸaтo тeзи зa дocтaвĸa cъглacнo тapифaтa нa изпoлзвaнaтa ĸoмпaния зa извъpшвaнe нa дocтaвĸaтa
10.4. Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика на адрес, посочен по-горе.
10.5. Πoтpeбитeлят се задължава дa cъxpaнявa пoлyчeнитe от Дocтaвчиĸa cтoки и дa ocигypи зaпaзвaнeтo нa тяxнoтo ĸaчecтвo и бeзoпacнocт пo вpeмe нa cpoĸa пo т.10.1.8. и т.10.3.1., като стоките се съхраняват съгласно посочените изисквания от производителя.
10.6.1. Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на www.bio-be.com
10.6.2. В случай че Потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 /тридесет/ работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика www.bio-be.com .
10.6.3. Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполагат с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 /тридесет/ работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълнят задължението си по договора.
10.7. Доставчикът се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на хранителни добавки.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ.
11.1. Доставчикът организира доставката и предаването на стоката на Потребителя от съответен дистрибутор или куриер в определения при сключването на договора срок.
11.2.1. Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.
11.2.2. Ако Потребителят не уведоми Доставчика съгласно горната точка, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията и доставена без забележки, освен за скрити недостатъци.
11.3. Не представляват недостатъци на стоките следните случаи:
-особен вкус на хранителната добавка и/или храна за спортисти, която не допада на вкуса на Потребителя;
– недостатъчно разбиване на хранителната добавка при употребата й или не приемането й с досатъчно вода, което затруднява преглъщането на съответното хапче/капсула/таблетка;
особен цвят на хранителната добавка и/или храна за спортисти;
несъвпадение с вкусовите характеристики на хранителната добавка с други хранителни добавки;
наличие на механизми за автоматично или улеснено премахване на защитната мембрана на хранителната добавка;
оставащ срок на годност на хранителната добавка, който според обстоятелствата може да се направи извод, че е достатъчен за консумацията на цялата хранителна добавка.
11.4. Доставчикът няма задължение да осигури необходим сервиз за стоката, с оглед на нейния специфичен характер и начина й на употреба, а именно пероралното и предназначение.
11.5. Цените на сайта са в български лева и са индивидуални за всеки продукт. Цените са с включен ДДС. Клиентите са задължени да платят стойността на поръчката след изрично потвърждение на поръчаните продукти във формуляра за поръчки на уеб сайта на Доставчика. Цените са валидни до изчерпване на количествата от даден продукт. "БИОБИ" ЕООД си запазва правото да променя цените в случай на получаване на нови ценови листи, без да е длъжен да уведомява своите клиенти и Потребителите на уеб сайта предварително.
11.6.1. Потребителят е длъжен да заплати цената на заявените за доставка продукти според избрания метод на плащане. Заплащането на заявените продукти и доставката става по един от следните начини:
С наложен платеж – плащане в брой при получаване на доставката на куриера при получаване на стоката, в това число на сумата за наложен платеж;
Плащане с дебитна или кредитна карта при подаване на заявката;
Онлайн разплащане чрез разплащателната система на Paypal.com при подаване на заявката;
11.6.2. При заплащане с дебитна или кредитна карта или заплащане чрез разплащателната система на Paypal.com потребителят отпечатва и задържа копие от поръчката си за бъдещи справки.
11.6.3. "БИОБИ" ЕООД не съхранява никаква информация относно данните, обуславящи достъпа до профила на клиента, нито информация относно дебитна и/или кредитна карта на клиента – потребител.
10.7.Отделяйки стоки/продукти за закупуване, Потребителят получава информация в своята Потребителска кошница/количка относно:
единичните цени на избраните стоки/продукти съобразно техния вид, количество и обявена в уеб сайта цена;
цена на доставката в зависимост от мястото на доставка и избрания куриер, ако е предвиден такъв избор;
обща стойност на направената Поръчка, в случай че са избрани повече от един продукт.
11.8. Всички допълнителни разходи за доставка, съхранение, връщане на стоките/продуктите, в случай че е посочен грешен адрес, са изцяло за сметка на Потребителя.
11.9. След получаване на Поръчката, Доставчикът потвърждава възможността да изпълни същата чрез изпращане електронно съобщение, електронно писмо или телефонно обаждане, от който момент договорът се счита сключен. В случай че Доставчикът не може да изпълни Поръчката поради това, че не разполага със съответните стоки/продукт, Доставчикът уведомява Потребителя в срок от 3 /три/ работни дни от датата на получаване на Поръчката. В този случай Доставчикът ще възстанови на Потребителя платената от него предварително сума, ако е извършено плащане, освен ако Потребителят не е заявил замяна с друга стока/продукт наличен към момента. Доставчикът не отговаря за вреди от неизпълнена Заявка поради изчерпване на стоките/продуктите, които има в наличност.
11.10. "БИОБИ" ЕООД извършва доставка на избраните продукт и стоки чрез куриерска компания и в срока, посочен в Поръчката и/или уточнен в Общите условия.
11.11.При избор на начин на плащане, различен от „наложен платеж”, се счита, че Потребителят се съгласява да заплати авансово и срокът за доставка започва да тече от датата на получаване на потвърждение за извършеното плащане. В случай че информация за плащане не е получена в срок до 3 работни дни от датата на Поръчката, Доставчикът уведомява Потребителя, че Поръчката не обвързва Доставчика.
11.12. Доставка –
11.12.1. "БИОБИ" ЕООД извършва доставка на закупените чрез електронния магазин стоки само на посочени от Потребителите адреси на територията на Република България, в часови диапазон от 09:00 ч. до 18:00 ч. в дните от понеделник до петък.
11.12.2. При заявка за покупка, извършена всеки делничен ден до 17:00 ч., продуктите се доставят най-рано на следващия ден. При заявка за покупка, извършена след 17:00 ч., продуктите се доставят най-рано на втория ден след заявката. Потребителят има възможност да избере и по-късна дата на получаване на доставката.
11.12.3. Всички продукти, закупени от Потребителя с една и съща заявка, може да се доставят едновременно или поотделно, само в случай че към настоящия момент Доставчикът няма в наличност съответния продукт.
11.12.4. Когато един и същ Потребител е направил две или повече отделни заявки за покупка, те се обработват отелно или заедно и е възможно да бъдат доставени по отделно или заедно, дори и ако са поръчани в един и същ ден преди 18:00 ч.
11.12.5. След приемане на направена заявка за покупка, Доставчикът изпраща на Потребителя съобщение на електронната поща посочена при регистрация с потвърждение на заявката. Съобщението съдържа номер на заявката, информация за основните характеристики на заявените продукти, единична цена на продукт, обща стойност на заявените продукти, стойността на доставката, избрания от Потребителя начин на плащане, посочените данни за фактура (ако такава е поискана от клиента и той е предоставил всички реквизити за издаване на такава при направената заявка) и адрес за доставка.
11.13.1. При получаване на доставените продукти Потребителят попълва разписка за получаване на доставката, "БИОБИ" ЕООД предоставя фискален документ за извършената покупка освен ако заплащането е направено чрез, дебитна или кредитна карта, в който случай Потребителят получава електронна разписка за извършената транзакция на електронната поща посочена в профила на Потребителя. Фискалният документ може да е касова бележка или фактура.
11.13.2. При необходимост от издаване на фактура на физическо или юридическо лице, Потребителят е длъжен да посочи това при извършване на заявката за покупка.
11.13.3. С подписване на разписката за получаване на доставката, се счита, че Потребителят е приел продуктите без забележки.
11.14. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон.

XII.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
12.1. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни.
12.2. "БИОБИ" ЕООД няма за цел и не желае да получава конфиденциална или защитена информация от Потребителите чрез собствения си уеб сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Работата с личната информация, която Потребителят по желание може да изпрати до www.bio-be.com с цел получаването на продукти или услуги, предлагани от този сайт е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт, каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони.www.bio-be.com използва личната информация, с цел да установи по-добре вашите нужди и интереси и така да можем да ви предоставим услуги с по-добро качество. В някои случаи ние използваме изпратената от Вас информация, за да ви помогнем да заявите дадена поръчка или да изпълните дадена транзакция, да поддържаме контакт с вас, да ви информираме за наши продукти, услуги и оферти, да персонализираме промоционални оферти.
12.3. "БИОБИ" ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Потребителя, a информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени да изискват и събират такава информация или в други случаи, при които следва да предостави информацията по силата на закона.
12.4. Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
12.5. Πoтpeбитeлят се съгласява , чe Дocтaвчиĸът "БИОБИ" ЕООД имa пpaвo дa изпpaщa пo вcяĸo вpeмe електронни cъoбщeния ĸъм Πoтpeбитeля, включително и бюлeтин или пpeдлoжeния зa пoĸyпĸa нa стоки, докато е на лице регистрация на Πoтpeбитeля в електронния мaгaзин нa Дocтaвчиĸa в уеб сайта www.bio-be.com .
12.6. Сайтът използва бисквитки за удобство и запазване на информацията в процеса на поръчката, като Потребителите следва да имат предвид, че "БИОБИ" ЕООД не продава и не отдава под наем, на лизинг или по какъвто и да е друг начин, изпратената от Вас лична информация на трети лица.
12.7. От съображения за сигурност на личните данни на Потребителите, Доставчикът ще изпраща данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Потребителите в момента на регистрацията.
12.8. Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика, да съхранява история на поръчките. На база съхранението на тези данни, Доставчикът си запазва правото да предоставя изключителни права на определени потребители, в това число и отстъпки от цената на предлаганите от последния продкукти.

XIII. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ НА ДОСТАВЧИКА

13.1. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи, които водят до невъзможност за изпълнение или забава в изпълнението на което и да е негово задължение.
13.2. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителите на трети лица.
13.3. Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Потребителите в процеса на използване или неизползване на www.bio-be.com и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.
13.4. Доставчикът не носи отговорност за времето, през което www.bio-be.com не е достъпен поради непреодолима сила.
13.5. Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в www.bio-be.com включително и за увреждане на здравословното състояние на Потребителите.
13.6. Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.
13.7. Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Потребител, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Потребителя, регистриран с тези данни.
13.8. Доставчикът полага необходимата грижа да поддържа винаги вярна и актуална информация в електронния магазин, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата, в това число относно описанието на предлаганите продукти, посочения състав и енергийна стойност, наличие на добавки или алергени и др., непосочени от производителя на продукта, в случай че той е различен от "БИОБИ" ЕООД.
XIV. ПРЕПРАТКИ КЪМ ДРУГИ УЕБ САЙТОВЕ СОБСТВЕНОСТ НА ТРЕТИ ЛИЦА
Наличните препратки от този сайт към уеб сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за удобство на Потребителите. Ако използва тези препратки и/или изградени хипервръзки Потребителят ще излезе от този сайт. www.bio-be.com не контролира тези сайтове на тези лица и не поема никаква отговорност за който и да е от тях или тяхното съдържание. По този начин www.bio-be.com по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на трети лица, нито информацията публикувана в тях. При посещението си в някои от тези сайтове, Потребителят прави това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

ПРОМЯНА НА ЦЕНИ НА СТОКИ

15.1. Доставчикът има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Всеки отделен потребител е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта www.bio-be.com , "БИОБИ" ЕООД има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени предварително от Потребителя, ако има такива.
15.2 Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата, която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП. (не е относимо за Продажба от разстояние и Продажба извън търговския обект – арг.чл.61а, ал.2 ЗЗП)
15.3. Съобщението за намаление на цените на предлаганите продукти може да се обозначава по един от следните начини:
1) чрез поставяне на новата цена до старата, която е зачертана, или
2) чрез думите „нова цена“ и „стара цена“, последвани от съответните суми, или
3) чрез посочване на процент на намалението, като новата цена се поставя до старата цена, която е зачертана.
15.4. Доставчикът запазва правото си да променя настоящите условия на ползване на сайта и закупуването на продукти без предварително да предупреждава ползващитеwww.bio-be.com за това.
15.5. Всички обявени цени в уеб сайта са в Български лева с включен ДДС. Към тази цена допълнително се начислява такса за извършването на доставката до посоченото от Потребителя местоназначение, освен в случаите, когато доставката е безплатна.

XVI. ПРИЛОЖЕНИЕ НА „БИСКВИТКИТЕ“
В съответствие с Директива № 136 от 2009/ЕО, (Директивата за „Бисквитките“), която отменя Директива №58 от 2002/ЕО, "БИОБИ" ЕООД гарантира, че всички бисквитки, използвани на уеб сайта не съдържат лична информация за нашите клиенти и за каквито и да е потребители, включително регистрирани. "БИОБИ" ЕООД използва бисквитки, за да спомогне за идентифицирането на компютъра на всеки един клиент, така че да се персонализира потребителския Ви опит, да се проследява търговското съдържание в кошницата за пазаруване и с цел запаметяване на това до кой етап е стигнал Потебителят в процеса на подготвяне на поръчката.

XVII. СЪДЪРЖАНИЕ И АВТОРСКИ ПРАВА

Всички използвани имена, авторски материали и текстове, изображения, лога, графики, търговски марки, бази данни и софтуер, публикувани в уеб сайта и електронния магазин на"БИОБИ" ЕООД, са защитени обекти на интелектуална собственост и са притежание на техните собственици.
Възпроизвеждането на съдържанието на уеб сайта и/или който и да е негов елемент, обект на интелектуална собственост, може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на "БИОБИ" ЕООД или на собствениците на това съдържание.

XVIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Тези Общи условия (и всички други правила, политики или насоки, включени чрез препратка) се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на българското законодателство и в частност Закона за храните /ЗнХ/, Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните от 04.12.2014 г. /НИЕПХ/ и Регламент (ЕС) № 1169/2011 г., без да имат каквото и да било действие по отношение на принципите за приложимото право.

XIX. ПРОМЕНИ В ОБЩИTE УСЛОВИЯ
19.1. Дружеството си запазва правото да променя или заменя тези Общи условия. Клиентите и Потребителите на "БИОБИ" ЕООД се считат за обвързани от всякакви промени на Общите условия от момента на публикуването им на Уеб сайта. Продължаване използването на сайта след такива промени е равнозначно на приемане на новите условия.

19.2."БИОБИ" ЕООД препоръчва на клиентите си да проверяват периодично Общите условия за наличие на промени. При несъгласие от тяхна страна по отношение, на което и да е от тези условия или промените им, те следва да прекратят веднага използването на Сайта по какъвто и да било начин.
(1) Hacтoящитe Общи условия мoгaт дa бъдaт измeняни от Дocтaвчиĸa, зa ĸoeтo пocлeдният щe yвeдoми пo пoдxoдящ нaчин вcичĸи регистрирани Потребители.
(2) Дocтaвчиĸът и Πoтребителят се съгласяват, чe вcяĸo дoпълвaнe и измeнeниe нa тeзиОбщи ycлoвия щe имa дeйcтвиe cпpямo Πoтребителя в един от следните случаи:
A) cлeд изpичнoтo мy yвeдoмявaнe oт Дocтaвчиĸa и ако регистрираният Πoтребител нe зaяви в пpeдocтaвeния мy 7-дневен срок cpoĸ, чe ги отхвърля ; или
B) cлeд пyблиĸyвaнeтo им нa caйтa нa Дocтaвчиĸa и ако Πoтребителят нe зaяви в 7-днeвeн cpoĸ oт пyблиĸyвaнeтo им, чe ги отхвърля .
C) c изpичнoтo мy пpиeмaнe oт Πoтребителя чpeз пpoфилa мy в сайта на Дocтaвчиĸa.
D) Потребителят се съгласява, че вcичĸи изявлeния нa Дocтaвчиĸa, във вpъзĸa c измeнeниeтo нa тeзиОбщи условия щe бъдaт изпpaщaни нa aдpeca на електроннтата поща , посочена oт Πoтребителя, пpи неговата регистрация. Πoтребителят се съгласява, че електронните пиcмa, изпpaтeни пo peдa нa тази точка нe e нeoбxoдимo дa бъдaт пoдпиcaни с електронен подпис , за да , имaт дeйcтвиe cпpямo нeгo.
1.ПРЕКРАТЯВАНЕ
20.1. Hacтoящитe общи ycлoвия и дoгoвopa нa Πoтребителя с Доставчика ce пpeĸpaтявaт в cлeднитe cлyчaи:
пpи пpeĸpaтявaнe и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора (в случай че и Потребителят е юридическо лице);
пo взaимнo cъглacиe нa cтpaнитe в пиcмeн вид;
при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си по Договора.
пpи иззeмвaнe или зaпeчaтвaнe нa oбopyдвaнeтo от държавни органи по реда на ЗОПДИППД от КОМПИ
20.2. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Потребителят използва www.bio-be.com в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите морални норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XXI. ДРУГИ УСЛОВИЯ
21.1. Потребителят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.
21.2. Потребителят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.
21.3. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Oбщи условия няма да води до недействителност на целия договор.
21.4. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Настоящите общи условия са приети на 05-ти юни 2016 г. и влизат в сила от 10.06.2016 г. Същите са публикувани на уеб сайта в 18:00ч. на 10.06.2016 г.
Други възможности, ако се предвиждат:
Закон за защита на потребителите: чл.54а. При сключването на договор от разстояние по телефона договорът влиза в сила и потребителят се обвързва от предложението от деня, в който доставчикът е получил съгласието на потребителя в писмена форма.